:

Таня Скарынкина : Таня Скарынкіна

In ДВОЕТОЧИЕ: 32 on 11.06.2019 at 13:58

КАРОТКІ ДЗЁННІК РОЗДУМАЎ ПРА ЛАСТАЎКУ

21.05
Прывітанне спадарству
сёння у нас пасялілася ластаўка
разам з ёй пачаліся разнастайныя запісы.

22.05
Дваццаць першага па шаснаццатай
прынеслі малую ластаўку
яна непрыгожая дзікая
назвалі Мізгір
сілай давалі ваду
а яму патрэбныя мухі
настаўнікі і бацькі.

23.05
Ластаўку карміць
заўсёды своечасова.

24.05
У ёй ні кроплі рамантычнага
брудны хвост
вялізарны рот.

25.05
Спадзяюся што па смерці
мы не сустрэнемся.

26.05
Ластаўку знайсці
лягчэй чым купіць.

27.05
Высветлілася што калі на клетку з ластаўкаў
кінуць чорную хустку
то ластаўка змаўкае.

28.05
Ніколі не бывае мілым
толькі злуецца
яму абы пасварыцца.

29.05
Не шкада 10-і хвілін перед выхадам
каб зварыць яйко для маленькай птушкі.

30.05
Балкон ператварыўся ў птушыную хатку
і гэта файна.

31.05
Ластаўка невыносная
толькі і думкаў
што пакідаць сляды.

1.06
Ничога цікавага ў ластаўке
цвіркае-спіць-прачынаецца.

2.06
Мы выраклі яе на душную няволю
сканцэнтраваўшы на ластаўке асабістую адзіноту.

3.06
Нам яна
лепш за ўсіх патрэбная
гэта ластавачка.

4.06
Упершыню птушаня на адчыненым гаўбцы
а дагэтуль два тыдні
неспакойна свістаў на закрытым
дзе старыя кактусы моўчкі ківалі
галовамі мексіканскімі.

5.06
Пабудзілі два клопаты
чалавечы сняданак і ластаўка.

6.06
Над плоскімі дахамі
аэраплан
за вокнамі чарада
незнаёмых ластавак.

7.06
Ёй напляваць якою быць
ёй не трэба прыкідвацца.

8.06
Вымыла рукі пасля птушаня
альбо перад?

9.06
Тры тыдні мы гадавалі
птушынае шэрае пер’е
давалі танную рыбу яйкі тварог
рыбу дык ён не надта
але калі чатыры гадзіны запар нічога не даць
глытаў як шаўковы.

10.06
Хацелі пазнаку
стракатую нітку
на чэпкую лапку
але забыліся бо хваляваліся калі адпускалі
з гэтага часу любая пралётная ластаўка
будзе мілы вясёлы Мізгір
кожнае цвірканне звонку
прывітанне ад Мізгіра.

10.06
Сёння абедалі моўчкі.

11.06
Цяпер нас чакая вялікая праца
мыць запаганены балкон
і забываць часовага кватаранта.

12.06
Ластаўка так мала
была паслухмянай.

13.06
Заставайся дзіўнай ластаўкай
пакідаючы дом
ляці і не азірайся ты
на ўлюбёны балкон.

14.07
Хлопчыкі ў брудных футбольных гетрах на поле
нізкія ластаўкі па-над полем
здаецца што нашая лётае за самым лепшым з тых хлопчыкаў.

КРАТКИЙ ДНЕВНИК РАЗМЫШЛЕНИЙ О ЛАСТОЧКЕ

21.05
Здравствуйте
в доме у нас поселилась ласточка
и я стала записывать разнообразные мысли.

22.05
Двадцать первого после шестнадцати
принесли молодую ласточку
она гораздо уродливей чем предугадывали
назвали Мизгирь
силой поили водой
он же нуждался в мухах
родителях-учителях.

23.05
Ласточку кормить
никогда не рано.

24.05
В ласточке ни капли романтического
грязный хвост
огромный рот.

25.05
Надеюсь на следующем свете
мы не встретимся.

26.05
Ласточку легче
найти чем купить.

27.05
Оказывается темный платок брошенный на клетку
действует безотказно и на ласточку
она умолкает.

28.05
Никогда не бывает милым
а лишь сердитым
норовит поссориться.

29.05
Не жаль 10-ти минут перед выходом
чтобы сварить яйцо для птенца.

30.05
Балкон превратился в курятник
и это приятно.

31.05
Ласточка невыносима
только и думает
что оставлять следы.

1.06
Ничего интересного в ласточке нет
чирикает-спит.

2.06
Мы обрекли ее на душную неволю
сконцентрировав на ней свое одиночество.

3.06
Нам она
лучше всех нужна
эта ластовочка.

4.06
Впервые птенец на открытом балконе
а до этого две недели
беспокойно свистел на закрытом
двигая голым горлом
где старые кактусы молча покачивали
мексиканскими головами.

5.06
Разбудили две необходимые заботы
человеческий завтрак и ласточка.

6.06
Над плоскими крышами
зеленый самолет
чередованье за окнами
незнакомых ласточек.

7.06
Ей все равно какою быть
ей нечего скрывать.

8.06
Руки вымыла после птенца
или перед птенцом?

9.06
Три недели мы вместе растили
птичьи нательные перья
крошили яйца творог дешевую рыбу
рыбу-то он не очень
но если четыре часа не кормить
глотал не жуя хоть и злился лицом.

10.06
Хотели метку
яркую нитку
на цепкую лапку
и забыли волнуясь когда выпускали
отныне любая пролетная ласточка
будет милый веселый Мизгирь
каждое чириканье снаружи
привет Мизгиря.

10.06
Сегодня обедали молча.

11.06
Теперь предстоит большая работа
отмывать загаженную доверху невольницу
и забывать пернатого квартиранта.

12.06
Ласточка так недолго
была угомонным птенцом.

13.06
Останься странной ласточкой
покидая пределы дома
лети без оглядки прочь
от излюбленного балкона.

14.07
Мальчики в грязных футбольных гетрах на пустыре
низкие ласточки над пустырем
мне кажется наша летает за самым быстрым из мальчиков.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Судя по воспоминаниям
односельчан и современников
он был сентиментальный человек

и все-таки его побаивались домашние
как старших побаиваются младшие
часто без всякого основания

когда коня обобществили и увели в колхоз
он плакал целый вечер за столом
лицом в ладони

домашние боялись подойти и успокоить
в соседней комнате
переговаривались тихо:

— Бывае ўзімку
працягне толькі рукі
да хамута

— А ўжо візджыць ад радасці сабака
кідаецца пад ногі
з хаты выйсці не дае

— Маўляў паедзем гаспадар харошы
люблю цябе каня
працяглыя падарожжы

— Бацька тады кажух апранае бо мароз
зверху шляфрок даматканы
спецыяльна для такіх вандровак пашыты

— З капюшонам

— З капюшонам
у санкі кладзе дубіну з шыпамі
калатушка яна называлася яшчэ

— Для абароны

— Для абароны
але на шчасце ніколі не спатрэбілася
завальваўся бокам у воз і “Но-о-о!”

Никто
не смел приблизиться
и успокоить.

КОНЦЕРТ

Мы на концерте
мы бесконечно рады
что сели рядом
коленка к коленке

— Скрыпка
на любы вапрос атвеціць
калі спрасіць уверэнна.
— Так так — отвечаю — наверна.

— Сюды прыйшоў случайна
гляджу ідуць скрыпачы
пайшоў за скрыпачамі.
— А я пайшла за вамі.

Нам весело становится
в концертной зале холодно
поклонницы церковной музыки
все в основном старухи

все в основном в платках цветастых
не отыскать двух одинаковых
а мы на последней скамейке
переговариваемся громким шепотом

потому что мой собеседник слышит неважно
Бутько Владислав Иванович
бывший скрипач
деревенский самоучка

и скрипки делал тоже сам
ещё с детства
говорит микрофоны плохие
колонки слабые.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ «ДВОЕТОЧИЯ»:
  1. На каких языках вы пишете?

На русском и на белорусском.

2. Является ли один из них выученным или вы владеете и тем, и другим с детства?

Белорусский отчасти выучен.

3. Когда и при каких обстоятельствах вы начали писать на каждом из них?

На русском, если о стихах, с 10-ти лет. На белорусском серьёзно начала писать с 2014-го года эссе для белорусскоязычных сайтов. А некоторые статьи с 2001-го года для районки «Новая газета Сморгони».

4. Что побудило вас писать на втором (третьем, четвертом…) языке?

Жизнь сама.

5. Как происходит выбор языка в каждом конкретном случае?

Прозу легче писать по-белорусски. Он больше похож на разговорный.

6. Отличается ли процесс письма на разных языках? Чувствуете ли вы себя другим человеком\поэтом, при переходе с языка на язык?

Отличается. При письме по-белорусски время от времени приходится заглядывать в словарь.

7. Случается ли вам испытывать нехватку какого-то слова\понятия, существующего в том языке, на котором вы в данный момент не пишете?

Такое случается чаще, когда пишешь на русском. В нём нет многих значений, которые в белорусском выражаются одним словом. Например, русское «сошёл с ума» по-белорусски «звар’яцеў».

8. Меняется ли ваше отношение к какому-то явлению\понятию\предмету в зависимости от языка на котором вы о нем думаете\пишете?

Сам процесс сочинения стихов меняет отношение к предмету написания. Ведь никогда не знаешь, чем закончишь.

9. Переводите ли вы сами себя с языка на язык? Если нет, то почему?

Перевожу свои эссе на русский для русскоязычных читателей фейсбука и живого журнала.

10. Совмещаете ли вы разные языки в одном тексте?

Иногда. В прозаических текстах часто совмещаю диалектный сморгонский, так называемую «трасянку», с классическим литературным.

11. Есть ли авторы, чей опыт двуязычия вдохновляет вас?

Лев Толстой.

12. В какой степени культурное наследие каждого из ваших языков влияет на ваше письмо?

В равной, я думаю.

%d такие блоггеры, как: